Gmina Świecie nad Osą


Idź do treści

Szanowni Państwo


Od stycznia 2016r. Gmina Świecie nad Osą przystąpiła do programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Pomoc ta, udzielana będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, w każdy czwartek, w godzinach 10.00 – 14.00. Szczegółowe informacje zawarte są w przekazanych Państwu materiałach. Proszę jednocześnie o rozplakatowanie tych materiałów na tablicach informacyjnych i w sposób zwyczajowo przyjęty, takie same informacje zawarte są na BiP-ie Gminy Świecie nad Osą. W powyższej sprawie można również zwrócić się do Sekretarza Gminy.
Nieodpłatna pomoc prawna Udzielana będzie w Gminnym Ośrodku Kultury , w czwartki w godzinach 10— - 14—. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od stycznia 2016 r.
Dla kogo? Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
« pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Starosta jest organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Gmina i powiat zapewnią zaplecze organizacyjno-techniczne. Z kolei samorządy zawodowe będą zobowiązane do wyłonienia radców prawnych i adwokatów zapewniających obywatelom nieodpłatną pomoc prawną. Powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i spełniającym kryteria określone w, tj.:
1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub inną osobą uprawnioną;
3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego
zobowiązania:
• zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

Spotkanie opłatkowe

W dniu 11 grudnia 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą zorganizował spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy, wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby samotne. Zaproszeni goście złożyli sobie życzenia świąteczne i podzielili się opłatkiem. W świąteczną atmosferę wprowadził przedstawiony program artystyczny przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Informujemy, iż w dniu 11 grudnia br. , w godz. 15.30 - 16.30, w Urzędzie Gminy Świecie
nad Osą. pokój nr 9. będzie prowadzony Punkt konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalną
Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,.Vistula -Terra
Culmensis - Rozwój przez Tradycję".
Do 14 grudnia można jeszcze zgłaszać swoje uwagi, sugestie do analizy SWOT obszaru, do
zaplanowanego budżetu LSR. do wytyczonych celów, w tym celów szczegółowych oraz
przedsięwzięć oraz do kryteriów wyboru operacji. Konsultacji udziela Pani Magdalena
Polińska.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO
ŚWIECIE NAD OSĄ, 6.12.2015 R.
I miejsce
Kafel Janusz Skępe
Kretkowski Andrzej Skępe

PUCHARY WRĘCZYŁ WICESTAROSTA GRUDZIĄDZKI MAREK SZCZEPANOWSKI ORAZ WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ PAN IRENEUSZ MAJ. TURNIEJ ZORGANIZOWAŁ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ. ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ STAROSTWU POWIATOWEMU W GRUDZIĄDZU ORAZ PIEKARNI PAŃSTWA KOWALSKICH W LISNOWIE ZA POMOC W ORGANIZACJI TURNIEJU.
wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

Dnia 21.11.2015r. w Świeciu nad Osą odbył się II Konkurs Twórczości Artystycznej Seniorów, wystąpiło 13 zespołów m. in.

Zespół ,,Józefinki" ze Świecia nad Osą;
Zespół ,,Harmonia" z Radzynia Chełmińskiego;
Zespół ,,Złote Kłosy" z Jabłonowa Pomorskiego;
Chór ,,Dolina Drwęcy" z Lubicza Górnego;
Zespół ,,Unisławianki" z Unisławia;
Zespół ,,Złoty Wiek" z Gruty;
Zespół ,,Wesołe Kumoszki" ze Zbiczna;
Zespół ,,Byle Babki" z Łąkorza;
Kapela ,,Dolina Drwęcy" z Lubicza Górnego;
Zespół ,,Ani Babki" z Kurzętnika;
Zespół ,,Nasze Wspomnienia" z Unisławia;
Zespół ,,Retro" z Grudziądza;
Zespół ,,Marezianki" z Marezy;

I miejsce zajął Zespół ,,Ani Babki" z Kurzętnika;
II miejsce zajął Zespół ,,Józefinki" ze Świecia nad Osą;
III miejsce zajął Chór ,,Dolina Drwęcy" z Lubicza Górnego;

Wyróżnienie:
Zespół ,,Marezianki" z Marezy;
Zespół ,,Byle Babki" z Łąkorza;
Zespół ,,Retro" z Grudziądza;


Myśl przewodnia Konkursu to ,,Piosenka Dowolna". Po zakończeniu prezentacji nastąpiło wręczenie statuetek i dyplomów.
Statuetki wręczyli: Pan Marek Szczepanowski Wicestarosta Grudziądzki; Pan Mirosław Osiewicz Wicewójt Gminy Świecie nad Osą;
Pan Kazimierz Malicki Przewodniczący Rady Gminy Świecie nad Osą; Pan Grzegorz Gil Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą;
Organizatorem II Konkursu Twórczości Artystycznej Seniorów był Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą.

Świecie nad Osą, 2015.12.01

OGŁOSZENIE


W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ POZYSKANIA ŚRODKÓW Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU NA ZADANIE Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU NA 2016 ROK,
INFORMUJEMY, O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WNIOSKÓW DO GMINY.
DOFINANSOWANIEM OBJĘTE SĄ WYŁĄCZNIE KOSZTY DEMONTAŻU, TRANSPORTU, UNIESZKODLIWIANIA LUB ZABEZPIECZENIA ODPADÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST.
UWAGA ! - DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM I WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO.

WARUNKI OKREŚLONE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEWIDUJĄ DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DO 100% JEGO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH LECZ NIE WIĘCEJ NIŻ 1000 ZŁ ZA 1 MG (1 tonę) UNIESZKODLIWIONYCH LUB ZABEZPIECZONYCH ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAINTERESOWANI SKORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ OFERTY PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE WNIOSKU W URZĘDZIE GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ , POKÓJ Nr 10, W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 5 LUTEGO 2016 r.
PROJEKT REALIZUJE WFOŚIGW W TORUNIU NATOMIAST BENEFICJENTEM (WNIOSKODAWCĄ) JEST GMINA .
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ W PRZYPADKU NIE OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z WFOŚiGW W TORUNIU WNIOSKI NIE BĘDĄ W ROKU BIEŻĄCYM REALIZOWANE.
WZORY WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY, POKÓJ NR 10 I NA STRONIE INTERNETOWEJ : www.bip.swiecienadosa.lo.pl w zakładce AZBEST.
Oświadczenie

Wniosek

Pełny ekranWsteczPlayDalej

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
MEMORIAŁ CZESŁAWA KOWALSKIEGO
ŚWIECIE NAD OSĄ, 11.11.2015R.
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA - CHŁOPCY

1. PIOTR BŁACHNIO UKS SZANIEC
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA - DZIEWCZĘTA
1. ALEKSANDRA SZULKOWSKA RYPIN
KATEGORIA: CHŁOPCY GIMNAZJUM
1. TOMASZ MALICKI OLIMPIA GRUDZIĄDZ
KATEGORIA : OPEN KOBIET
1. KATARZYNA JANC ROGÓŹNO
KATEGORIA : SENIOR
1. GRZEGORZ PIETRYKA UKS SZANIEC ŚWIECIE NAD OSĄ
KATEGORIA : OLDBOY
1. FRANCISZEK DULKOWSKI PLEMIĘTA
wyniki turnieju
TURNIEJ ZORGANIZOWAŁ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ


Konsultacje społeczne w sprawie Programu Rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Gminy Świecie nad Osą na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2022"
Wójt Gminy Świecie nad Osą zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Gminy Świecie nad Osą na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2022"

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie gminy Świecie nad Osą
w terminie od 18 listopada 2015 r. do 23 grudnia 2015 r. w następującym zakresie:
- ogłoszenie konsultacji i udostępnienie projektu Programu Rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Gminy Świecie nad Osą na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2022" na stronie internetowej Gminy Świecie nad Osą (www.swiecienadosa.lo.pl),
- wyłożenie projektu Programu Rozwoju w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą, pokój nr 9,
- ogłoszenie konsultacji w dzienniku o zasięgu regionalnym.
Wyrażanie opinii i wnoszenie uwag powinno odbywać się w formie pisemnej poprzez wypełnienie stosownego formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.swiecienadosa.lo.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą (pokój nr 9). Uwagi i opinie do projektu Programu Rozwoju można przesłać w terminie do dnia 23 grudnia 2015 r. w formie elektronicznej na adres e-mail gmina@swiecienadosa.lo.pl, osobiście
lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Świeciu nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą.


Strategia Rozwoju Gminy Świecie nad Osą

Formularz konsultacji

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Dnia 15 października 2015 r. trzy pary małżeńskie gminy Świecie nad Osą zostały uhonorowanych medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznanymi przez Prezydenta RP. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia dla małżonków obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego wręczył Wójt Gminy Ireneusz Maj w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Malickiego i Kierownika USC Mirosławy Wojciechowskiej.
Medale otrzymali od lewej: Państwo: Małgorzata i Jan Łągiewka z Linowa, ze Świecia nad Osą medalami zostali udekorowani Otolia i Bronisław Korczyńscy oraz Janina i Konrad Mikulscy.
Przy wspólnym toaście władze samorządowe życzyły Jubilatom długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Dnia 22 września 2015 roku odbył się XVIII Turniej Rycerski.

I miejsce -
Krzysztof Cymbał
II miejsce - Piotr Różański
III miejsce - Anatolij Kublicki

W próbie X Pierścieni I miejsce zajął Piotr Różański

Tabela wyników

Pełny ekranWsteczPlayDalej

MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ
ŚWIECIE NAD OSĄ, 13.09.2015 R.

Nowy Młyn - miejsce I
Widlice - miejsce II
Linowo - miejsce III
Świecie nad Osą - miejsce IV

Pełen protokół można przeczytać tutaj.

6 września w naszej gminie odbyły się dożynki gminne.
W rywalizacji sołectw zwyciężyło sołectwo Szarnoś.
< wyniki>
I miejsce - Szarnoś
II miejsce - Świecie nad Osą
III miejsce - Lisnówko

Pełny ekranWsteczPlayDalej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie.
Szczegóły na temat konkursu są zamieszczone w załączonym pliku pdf. < załącznik>


Kujawsko - Mazursko - Mazowiecka Liga Zaprzęgowa 2015
I edycja zawodów
Świecie nad Osą, 3.05.2015r.
wyniki zawodow
liczba przeszkód - 22, dystans (m) - 580, gospodarz toru: Schmidt Adam
startowało - 16, tempo (m/min) - 220, sędzia główny: Masłowski Michał
ukończyło - 16, norma czasu (s) - 160
Obsługa komputerowa zawodów, elektroniczny pomiar czasu - PAMA Piotr Masłowski
Pełny ekranWsteczPlayDalej

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
DRUŻYN 7 - OSOBOWYCH (ORLIK)
LINOWO, 1.05.2015 R.

wyniki turnieju

TURNIEJ ZORGANIZOWANY BYŁ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY
W ŚWIECIU NAD OSĄ
TURNIEJ DOFINANSOWAŁO STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU

W dniu 19 kwietnia 2015 odbyła się I seria Pucharu Polski ( start wspólny ) w miejscowości Świecie n/Osą.
W kat juniorka młodsza 6 miejsce zajęła Anna Kardas.
W kat juniorka 5 miejsce zajęła Patrycja Dąbrowska a 7 Karolina Kaczmarczyk.
W kat junior 10 miejsce zajął Adrian Mrówka.
Wyniki

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

TURNIEJ PIĄTEK PIŁKARSKICH ŚWIECIE NAD OSĄ 12.04.2015 R.
Beztalencia Nowy Młyn - miejsce I
OSP Świecie nad Osą - miejsce II
Mocny Full Gruta - miejsce III
Błysk Widlice - miejsce IV


Turniej zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą.

wyniki turnieju


TURNIEJ SIATKÓWKI ,,OLDBOY 2015"
ŚWIECIE NAD OSĄ, 22.03.2015r.
I miejsce - VOLLEY TEAM
II miejsce - GLAZ - TECH
III miejsce - GRZMOTY

Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą

wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

18 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Świeciu nad Osą odbył się XIV Regionalny Konkurs Historyczny ,,Polska Jagiellonów", w którym swoją ogromną wiedzą wykazali się gimnazjaliści z 7 szkół powiatu grudziądzkiego, z Jabłonowa Pomorskiego i Wąbrzeźna.
Po niesamowicie wyrównanej i stojącej na bardzo wysokim poziomie rywalizacji, w której uczniowie zmierzyli się z testem przygotowanym przez Panią mgr Annę Zawistowską i 5 pytaniami ustnymi, laureatami konkursu zostali:
- Maciej Kania z Jabłonowa Pomorskiego, uczeń Pani Agnieszki Lis Kornackiej 83/92 90.2% poprawnych odpowiedzi.
- Ewelina Nowicka z Radzynia Chełmińskiego, uczennica Pani Grażyny Zielińskiej 78/92 84,7% poprawnych odpowiedzi.
- Agnieszka Janowska z Świecia nad Osą, uczennica Pani Jolanty Rydeckiej 76,92 81,5% poprawnych odpowiedzi.

Średnia 8 finalistów to 79,9% poprawnych odpowiedzi.

Organizatorzy serdecznie dziękują Panu Ryszardowi Boberowi Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Panu Edmundowi Korgolowi Staroście Grudziądzkiemu, Panu Leszkowi Kawskiemu Burmistrzowi Wąbrzeźna, Panu Ireneuszowi Majowi Wójtowi Gminy Świecie nad Osą za zakupione nagrody, które sprawiły tyle radości finalistom. Dziękujemy również wielu przedsiębiorcom z Gminy Świecie nad Osą za przekazane prezenty, które sprawiły że wszyscy wracali do domów zadowoleni i z pełnymi rękami.
wyniki konkursu

W dniu 8.03.2015r. odbył się występ Jerzego Kryszaka w sali sportowej w Świeciu nad Osą Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY W BILARDZIE ŚWIECIE NAD OSĄ, 7.03.2015 R.

I - Nikodem Martko
II - Marek Lewandowski
III - Andrzej Rydeck
IV - Damian Czyżykowski

Wyniki turnieju

W dniu 7.03.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom"

w grupie wiekowej (Szkoły podstawowe)
I miejsce - Paulina Krzyżanowska
w grupie wiekowej (gimnazja)
I miejsce - Szymon Kołpacki
w grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne)
I miejsce - Angelika ZiębaPełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI ŚWIECIE NAD OSĄ, 28.02.2015 R.

I MIEJSCE - GRUDZIĄDZ
II MIEJSCE- ŚWIECIE NAD OSĄ
III MIEJSCE- LINOWO

Wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOY 2015
ŚWIECIE NAD OSĄ, 22.02.2015 R.

I miejsce - Naprzód Jabłonowo Pomorskie
II miejsce - Kwidzyn
III miejsce - Radzyń Chełmiński

wyniki turnieju


MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
ŚWIECIE NAD OSĄ, 15.02.2015R.

I miejsce - BŁYSK WIDLICE
II miejsce - LINOWO
III miejsce - NOWY MŁYN

wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach z dnia 01.02.2015 r.
I miejsce Krystian Szymański - Łasin
II miejsce Marek Lewandowski (1) -Toruń
III miejsce Dariusz Gądek - Łasin


wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Zawody wędkarskie w Świeciu nad Osą
29 listopada w gospodarstwie agroturystycznym pana Wojciecha Wiśniewskiego, odbyły się zawody wędkarskie współorganizowane przez kółko wędkarskie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Świeciu nad Osą, Urząd Gminy Świecie nad Osą oraz Lokalną Grupę Rybacką Rybak. Zawodnikom dziękujemy za uczestnictwo w konkursie.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

V Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Linowo 2014
28 listopada w Szkole Podstawowej w Linowie odbył się V Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, nad którym patronat objęło Starosta Powiatu w Grudziądzkiego oraz Wójt Gminy Świecie nad Osą. W rywalizacji konkursowej wzięli udział uczniowie ze szkół z Boguszewa, Gruty, Lisnowa, Mokrego, Nicwałdu, Plemiąt, Słupa, Świecia nad Osą i Linowa. Poziom artystyczny był wysoki, więc jury nie miało lekko. Ostatecznie jurorzy, wśród których znaleźli się: p. Barbara Małkiewicz, p. Andrzej Derkowski i p. Sławomir Domeracki, zdecydowali o nagrodzeniu w poszczególnych kategoriach następujących młodych artystów:
Soliści do lat 9.
Amelia Piasta (SP Świecie n/Osą) - I miejsce
Wiktoria Masłowska (SP Nicwałd) i Małgorzata Dziewicka (SP Lisnowo) - ex aequo II miejsce
Michał Matuszewski (SP Linowo) - III miejsce

Soliści do lat 12.
Paulina Krzyżanowska (SP Linowo) - I miejsce
Patrycja Janowska (SP Świecie n/Osą) - II miejsce
Adrianna Brzyska( SP Słup) - III miejsce
Paulina Jaranowska (SP Słup) - I wyróżnienie
Natalia Arendt (SP Nicwałd) - II wyróżnienie

Zespoły do lat 9.

"Groszki" (SP Mokre) - wyróżnienie
Zespoły do lat 12
"Pięciolinia" (SP Lisnowo) - I miejsce
Trio dziecięce (SP Nicwałd) - II miejsce
Zespół ze Szkoły Podstawowej w Linowie - III miejsce

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyli zwycięzcom: starosta powiatu grudziądzkiego pan Marek Szczepanowski, prezes RSP "Przełom" pan Leszek Sułek i dyrektor SP w Linowie pani Katarzyna Chojnacka, która, zamykając spotkanie, zaprosiła wszystkich na kolejną edycję festiwalu już za rok.

Dnia 22.11.2014 r. w Świeciu nad Osą odbył się I Konkurs Twórczości Artystycznej Seniorów, którego celem była integracja osób III wieku. W konkursie uczestniczyło 13 zespołów: "Józefinki" ze Świecia nad Osą, które jako gospodarz wystąpiły poza konkursem, kolejne zespoły to "Nowalijki" z Chełmna "Dolina Drwęcy" i Kapela "Dolina Drwęcy" z Lubicza Górnego, "Byle Babki" z Łąkorza, "Złote Kłosy" z Jabłonowa Pomorskiego, "Złoty Wiek" z Gruty, "Ani Babki" z Kurzętnika, "Harmonia" Radzyna Chełmińskiego, "Cecylia" z Bukowca, "Serenada" z Karbowa koło Brodnicy, "Wesoła Ferajna" i Tercet "Ela" z Wąbrzeźna.

I miejsce - "Nowalijki" z Chełmna
II miejsce - "Ani Babki" z Kurzętnika
III miejsce - "Serenada" z Karbowa

Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Świecie nad Osą pan Ireneusz Maj, Starosta Powiatu Grudziądzkiego pan Marek Szczepanowski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą pan Grzegorz Gil.
Seniorzy nie tylko śpiewali, ale również bawili się świetnie - do tańca przygrywała Kapela "Dolina Drwęcy" z Lubicza Górnego.

W piątek, 14 listopada w Gminnym Domu Kultury w Świeciu nad Osą odbyły się warsztaty filetowania karpia, zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką "Rybak" przy współpracy z gminą Świecie nad Osą. Serdecznie dziękujemy wszystkim paniom za obecność oraz zaangażowanie.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
MEMORIAŁ CZESŁAWA KOWALSKIEGO
ŚWIECIE NAD OSĄ 11.11.2014R.

WYNIKI TURNIEJUW dniu 31.09.2014 r. Gmina Świecie nad Osą zakończyła realizację projektu
pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą finansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu było wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r.

Cel główny projektu, jak i wszystkie cele szczegółowe projektu zostały osiągnięte.


Pełny ekranWsteczPlayDalej

DOŻYNKI GMINNE
ŚWIECIE NAD OSĄ, 7.09.2014 r.
Impreza dożynkowa w Świeciu nad Osą odbyła się 7 września 2014. Tradycyjnie już podczas obchodów święta plonów nie brakowało stałych jego elementów oraz dobrej zabawy. W zawodach sportowo-rekreacyjnych udział wzięło 11 sołectw.
Rozstrzygnięto także między innymi konkurs na piękną zagrodę. W kategorii gospodarstw rolnych wygrali państwo Anna i Adam Wilk z Partęczyn, natomiast w kategorii działek siedliskowych pani Krystyna Zdziebłowska ze Świecia nad Osą.

Protokół dożynek


WsteczPlayDalej

Od 01.08.2013 roku Gmina Świecie nad Osą rozpoczyna realizację projektu
pn.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą finansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

HIT 2013
Dnia 21 czerwca 2013 r. w Pałacu Romantycznym w Turznie odbyła się uroczysta gala podczas której wręczono tytuły Kujawsko-Pomorski "Hit" 2013 roku. Wśród laureatów z terenu Powiatu Grudziądzkiego nagrodzone zostały następujące firmy i instytucje: Samorząd Świecia nad Osą, firmę rodzinną państwa Łącz wyróżniono tytułem "Kujawsko-Pomorski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2013”.
Świecie nad Osą doceniono za działania proekologiczne. Natomiast firma J.A.W. Łącz otrzymała wyróżnienie za produkcję olejów tłoczonych na zimno.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

24 października 2012 roku została oddana do użytku inwestycja pn. "Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041537C w miejscowości Białobłoty" zrealizowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.
Realizacja zadania została przeprowadzona zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Przebudowa część drogi obejmowała odcinek o długości 590,00mb. Przebudowa została wykonana w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją i grysami.
Zrealizowane przedsięwzięcie jest drugim etapem przebudowy drogi nr 041537C w miejscowości Białobłoty i obejmuje dostosowanie drogi gminnej do obowiązujących warunków technicznych w celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i komfortu transportu dla wszystkich użytkowników drogi.
Całkowita wartość projektu: 84 820,00 PLN
Wkład własny: 55 320,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 29 500,00 PLN

Na terenie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie został otwarty kompleks boisk wielofunkcyjnych, wybudowany w ramach rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012". W skład kompleksu wchodzi boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko do gry w piłkę nożną (nawierzchnia ze sztucznej trawy) oraz plac zabaw dla dzieci.
Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2012. Koszt całkowity zadania wynosił 1.034.417,28 zł, w tym kwota dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 333.000,00 zł, Budżet Państwa: 482.000,00 zł.
Kompleks sportowy "Moje Boisko - Orlik 2012" został zrealizowany w ramach projektu pn. Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko - Pomorskim - Moje Boisko - Orlik 2012 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej.


Pełny ekranWsteczPlayDalej

11 czerwca 2012 roku została oddana do użytku inwestycja pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041523C w miejscowości Świecie nad Osą" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa.
Realizacja zadania została przeprowadzona zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Przebudowa drogi na odcinku 1,68 km jest drugim etapem przebudowy drogi nr 041523C w Świeciu nad Osą i obejmuje dostosowanie drogi gminnej do obowiązujących warunków technicznych w celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i komfortu transportu dla wszystkich użytkowników drogi.

Całkowita wartość projektu: 793 430,80 PLN
Wkład własny: 399 790,40 PLN
Wysokość dofinansowania: 393 640,40 PLN


Powrót do treści | Wróć do menu głównego